KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)的所有權人共 2,018 筆商標,0 筆分類


註冊日期▼  | 專用期限

圖案 商標資訊

(文字:SERUM ME、セラムミィ)
セラム ミィ serum me
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02255410
申請案號
110081264
代理人名
劉法正,尹重君
註冊日期
2022-10-16
專用期限
2032-10-15
設計圖
商標權人
花王股份有限公司亦以花王公司名稱貿易
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02255426
申請案號
111007032
代理人名
邵瓊慧
註冊日期
2022-10-16
專用期限
2032-10-15

(文字:絕緻晶艷潤采)
絕緻晶艷潤采
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02255462
申請案號
111022365
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2022-10-16
專用期限
2032-10-15

(文字:PIN SPOT LINER)
PIN SPOT LINER
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02248788
申請案號
111002534
代理人名
謝顯榮,謝孟蓉,陳麗桂
註冊日期
2022-9-16
專用期限
2032-9-15

(文字:魔術靈)
魔術靈
商標權人
花王股份有限公司亦以花王公司名稱貿易
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02251833
申請案號
110044343
代理人名
邵瓊慧
註冊日期
2022-9-16
專用期限
2032-9-15

(文字:MAGICLEAN)
MAGICLEAN
商標權人
花王股份有限公司亦以花王公司名稱貿易
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02251834
申請案號
110044345
代理人名
邵瓊慧
註冊日期
2022-9-16
專用期限
2032-9-15

(文字:晶巧水色)
晶巧水色
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02245148
申請案號
110090060
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2022-9-1
專用期限
2032-8-31

(文字:UNLICS SERUM ME)
UNLICS SERUM ME
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02241964
申請案號
110081266
代理人名
劉法正,尹重君
註冊日期
2022-8-16
專用期限
2032-8-15

(文字:MELTY CRUSH WASH)
MELTY CRUSH WASH
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02241967
申請案號
110082493
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2022-8-16
專用期限
2032-8-15

(文字:IMPRESS COLOR WEAR)
IMPRESS COLOR WEAR
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02241968
申請案號
110082494
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2022-8-16
專用期限
2032-8-15

(文字:DEW AFTERGLOW DROP)
DEW AFTERGLOW DROP
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02241974
申請案號
110085956
代理人名
劉法正,尹重君
註冊日期
2022-8-16
專用期限
2032-8-15

(文字:CHEERING MIST)
CHEERING MIST
商標權人
花王股份有限公司亦以花王公司名稱貿易
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02241976
申請案號
110086852
代理人名
邵瓊慧
註冊日期
2022-8-16
專用期限
2032-8-15

(文字:TAOYAKA SYSTEM)
TAOYAKA SYSTEM
商標權人
花王股份有限公司亦以花王公司名稱貿易
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02242009
申請案號
111001483
代理人名
邵瓊慧
註冊日期
2022-8-16
專用期限
2032-8-15

(文字:彎月名刃)
彎月名刃
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02231159
申請案號
110072746
代理人名
劉法正,尹重君
註冊日期
2022-7-1
專用期限
2032-6-30

(文字:EYEBROW KEEPER)
EYEBROW KEEPER
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02231160
申請案號
110072747
代理人名
劉法正,尹重君
註冊日期
2022-7-1
專用期限
2032-6-30

(文字:零瑕肌密柔霧粉底液)
零瑕肌密柔霧粉底液
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02227244
申請案號
110067688
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2022-6-16
專用期限
2032-6-15

(文字:持采)
持采
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02227245
申請案號
110067891
代理人名
劉法正,尹重君
註冊日期
2022-6-16
專用期限
2032-6-15

(文字:孔雀開屏)
孔雀開屏
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02227260
申請案號
110073190
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2022-6-16
專用期限
2032-6-15

(文字:KATE PINPOINT COLOR SNIPER)
KATE PINPOINT COLOR SNIPER
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02223922
申請案號
110066071
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2022-6-1
專用期限
2032-5-31

(文字:晶巧霓光眼彩盤金炫特藏版)
晶巧霓光眼彩盤(金炫特藏版)
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02220554
申請案號
110049334
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2022-5-16
專用期限
2032-5-15
水草海龜圖
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02220560
申請案號
110058622
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2022-5-16
專用期限
2032-5-15

(文字:BRIGHT SHOWER)
BRIGHT SHOWER
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02220564
申請案號
110060878
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2022-5-16
專用期限
2032-5-15

(文字:MEDIA LUXE)
media Luxe
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02223631
申請案號
110048150
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2022-5-16
專用期限
2032-5-15

(文字:無粉感綺肌持妝粉餅)
無粉感綺肌持妝粉餅
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02217868
申請案號
110045446
代理人名
劉法正,尹重君
註冊日期
2022-5-1
專用期限
2032-4-30

(文字:ESSENTIAL THE BEAUTY)
Essential THE BEAUTY
商標權人
花王股份有限公司亦以花王公司名稱貿易
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02214069
申請案號
110060325
代理人名
邵瓊慧
註冊日期
2022-4-16
專用期限
2032-4-15

(文字:纖透)
纖透
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02205184
申請案號
110049627
代理人名
劉法正,尹重君
註冊日期
2022-3-1
專用期限
2032-2-29

(文字:秋日朧夢)
秋日朧夢
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02201837
申請案號
110040578
代理人名
劉法正,尹重君
註冊日期
2022-2-16
專用期限
2032-2-15

(文字:安颯力緹)
安颯力緹
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02204774
申請案號
109090028
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2022-2-16
專用期限
2032-2-15

(文字:ALLIE CHRONO BEAUTY)
ALLIE / CHRONO BEAUTY (二列)
商標權人
花王股份有限公司
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02198394
申請案號
110036575
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2022-2-1
專用期限
2032-1-31

(文字:KANEBO)
Kanebo
商標權人
花王股份有限公司亦以花王公司名稱貿易
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)
地 址
日本
註冊編號
02199519
申請案號
110038511
代理人名
邵瓊慧
註冊日期
2022-2-1
專用期限
2032-1-31台灣商標網

台灣商標網提供:商標查詢,商標檢索,商標註冊查詢,商標所有權人查詢,商標代理人查詢,商標圖案(中/英/日)查詢。

資料來源:經濟部智慧財產局公開資料

回報此頁面錯誤